†Uwjwfk‡b wKQzB †`wL bv weÁvcb Qvov

Avgv‡`i mgq.Kg : 31/08/2014

mediawatch78a

Rv‡n` miIqvi :

Lye ¯^vfvweKfv‡eB †h‡Kv‡bv ˆeÁvwbK AR©b P‡j hvq abZ‡š¿i c‡¶| Zviv †mUv‡K `ª“Z Zv‡`i c‡Y¨i cÖmv‡i wb‡qvwRZ K‡i| m‡µwUm GKevi GK weivU mycvi gv‡K©U, gv‡b ZrKv‡j wMÖ‡m mewKQz cvIqv hvq, †m iKg GK †`vKv‡bi mvg‡b mZx_©‡`i m‡½ wM‡q Abyfe K‡iwQ‡jb, GZ eo †`vKvb, GZ c‡Y¨i cmiv A_P Zvi wKQzB †Kbvi †bB| G‡Z wZwb Lywk n‡q D‡VwQ‡jb| wKš‘ AvR Gme cÖPvi hš¿ Avgv‡`i Zv‡`i KvVv‡gvi Quv‡P †X‡j bZzb K‡i ˆZwi Ki‡Q| Avgv‡`i gvbwmK KvVv‡gv e`‡j w`‡”Q wbqZ| Avgv‡`i K‡i Zzj‡Q ïayB †µZv| Avgv‡`i gvbyl nIqv Ri“wi bq, mr Rxeb hvcb Kiv Ri“wi bq| †h‡Kv‡bv cÖKv‡iB Zv‡`i c‡Y¨i †µZv n‡jB Pj‡e| GUvi m‡½ IUv wd« IUvi m‡½ GUv| Zviv Pvq mviv w`b †hb Avgiv GUv-IUv †Kbvi K_v fvwe| hviv †µZv bq, gv‡b hv‡`i Kv‡Q Zv‡`i c‡Y¨i µq¶gZv †bB, Zviv Zv‡`i Kv‡Q gvbylB bq| GB Zv‡`i fvl¨| gvby‡li hLb hv jvM‡e Zv wKb‡e, †mUv n‡e bv GLb| GKUv mvevb Avgvi Av‡Q| nVvr Zviv ej‡Q, gvÎ `yB w`‡bi Rb¨ GKUv øv‡bi mvevb wKb‡j Av‡iKUv Kvco KvPvi mvevb wd«| d‡j Avgv‡K Avevi GKUv mvevb wKb‡Z n‡”Q| †Kbbv IUvi m‡½ Av‡iKUv wd«| G‡Z Avwg jvfevb njvg e‡j AvZ¥cÖmv` cvw”Q| KviY Iiv ej‡Q, Avwg jvfevb n‡qwQ| †Uwjwfkb hš¿ GKUv, GLb A‡bK P¨v‡bj| GUv fv‡jv jv‡M bv †Zv IUv †`wL, IUv fv‡jv jv‡M bv †Zv GUv †`wL| wKš‘ K_v n‡”Q, Avm‡j Avgiv Kx †`wL? Zviv Avgv‡`i Kx †`Lvq? Zviv †Uwjwfk‡bi Abyôvb¸‡jv‡K †h KvVv‡gvq wbg©vY K‡i‡Q Ges †hB †KŠk‡j †mUv cÖPvi w`‡”Q, Zv‡Z gyL¨ n‡q `uvov‡”Q Zv‡`i c‡Y¨i weÁvcb| d‡j wmwiqvm wKQzi e`‡j †h‡Kv‡bv Abyôvb n‡q DV‡Q isP‡O K…wÎg A¯’vqx m¯—v fuvovwg| evsjv‡`‡k bvUK bv‡g GLb hv n‡”Q, Zv‡K fuvovwg ej‡j fuvovwg kãUvi Ab¨ gv‡b ˆZwi nq| cY¨ wbtm‡›`‡n Avš—R©vwZK| †hB c‡Y¨i Avš—R©vwZK gvb †bB, †mB cY¨ evRv‡i wUK‡Z cv‡i bv| cY¨I ¶gZv enb K‡i| evsjv‡`‡k †hme cY¨ biK ¸jRvi Ki‡Q| me KwUB gvwëb¨vkbvj †Kv¤úvwbi cY¨| cvbxq ev cÖmvabx, Lv`¨ ev wejvmÑ me c‡Y¨B wewfbœ gvwëb¨vkbvj †Kv¤úvwbi †jvKvj G‡R›U Av‡Q| d‡j mviv `ywbqv‡ZB cÖPvigva¨g¸‡jvi GKB Ae¯’v GLb| Z‡e Ab¨vb¨ †`‡k Gme weÁvcbx P¨v‡bj bv †`Lvi ¯^vaxbZv Av‡Q| hv‡K Zviv MYZš¿ ej‡Q| †hgb G‡KKUv P¨v‡bj Av‡Q, ïay LeiB co‡Q| gv‡S gv‡S †`Lv‡”Q, Kviv GB Lei ¯úÝi Ki‡Q| wKš‘ Avgv‡`i †`‡k Gme MYZš¿d‡š¿i evjvB †bB| †h‡Kv‡bv wKQzi †fZiB Xz‡K co‡Q weÁvcb| mg‡q Amg‡q| †h‡Kv‡bv mg‡q| Avcwb wei³ n‡qI wKQz Ki‡Z cvi‡Qb bv| KviY Avcbvi mvg‡b gyjv †Svjv‡bv n‡q‡Q fuvov‡gvme©¯^ bvUK wm‡bgv| weÁvcb wb‡q ˆbwZKZvi cÖkœ Zzj‡j Zv bvKP n‡q hv‡e| KviY, Gme P¨v‡b‡ji gvwjK Avi c‡Y¨i gvwjK cÖvq GKB| GB P¨v‡bj¸‡jvI GKai‡bi cY¨ Avm‡j| Zv‡`i msev`I cY¨| gvbweKZv ev mediawatch78bgvbeZv bv‡gi †Kv‡bv wKQz‡ZB Zv‡`i Av¯’v †bB| KviY, †mUv jvfRbK bv LvwbKUv `vZe¨| A_©vr hv gybvdv Av‡b bv| d‡j Gme c`©vi Kv‡Q fv‡jv †Kv‡bv Abyôvb Avkv Kiv evZzjZv| ïay Lv`¨ AviI LvI bvbv i‡Oi bvbv †`‡ki Lvevi LvI| GK Mi“i gvs‡mi Av‡Q kZ iK‡gi †iwmwc| ïay †cvkvK AviI A‡bK iK‡gi d¨vk‡bi| _vK‡j Kx n‡e, AviI `vg w`‡q mgv‡R bvg Kvgvevi Rb¨ †cvkvK wKb‡Z n‡e| G‡KB e‡j cyuwRev`| cyuwRev‡`i cÖ‡qvR‡bi †kl †bB| Dc‡hv‡Mi †kl †bB| Pvwn`vB †hLv‡b Dc‡hvM| Pvwn`v ïay evo‡QB| GK`v cievsjvi Kwe k•L †Nvl e‡jwQ‡jb gyL †X‡K hvq weÁvc‡b| GLb Zvi KweZvi Dc‡hvM K‡g †M‡Q| KviY, GLb Avgv‡`i gy‡L †X‡K Gu‡U e‡m Av‡Q weÁvcb| Mvb wn‡m‡e GLb Avgiv weÁvc‡bi wR‡½jB MvB Avm‡j| KviY, †mme †h‡Kv‡bv fv‡jv Mv‡bi †P‡q my›`i K‡i wPÎvqY Kiv nq| fv‡jv †jv‡Kkb, fv‡jv AvwU©÷| GK gvm a‡i †KD hw` wbqwgZ evsjv‡`‡ki P¨v‡bj¸‡jv †`‡L, GK gvm ci †m cwiYZ n‡e GKUv evPv‡j| we‡bv`b bq, †hb gv‡K©wUsB AvR‡Ki wUwf wgwWqvi `vq| d‡j Gme wUwf P¨v‡bj †_‡K gvbyl Kx cv‡e ev wkL‡Z cvi‡e?

Avi UK †kv bv‡g hv n‡”Q Zv n‡jv wkqvj cwÛ‡Zi cvVkvjv| Giv †h‡Kv‡bv wel‡q AwfÁ| †h‡Kv‡bv welq wb‡q e‡jb| Giv ej‡ZB _vK‡eb| KviY, GB K_v ejvUv Avm‡j wej Rv‡qR Kivi Rb¨| gv‡S gv‡S gvivgvwiI jv‡M `yB MÖæ‡c| mwZ¨Kvi A‡_© GLv‡b m„Rbkxj †Kv‡bv wPš—vi Drcv`b †Zv nqB bv, P‡j wbR mgw_©Z `‡ji bMœ cÖPviYv| †K †Kvb `‡ji `vjvwj Ki‡Qb, ZvB SuvwK‡q cÖPvi Ki‡Qb mevB| †gvU K_v, wmwiqvm wKQz wb‡q wfRyqvj wgwWqv KvR Ki‡Z AbvMÖnx| Zviv KziKz‡i gyogy‡o PvbvPzi UvB‡ci †cÖvMÖvg wb‡qB mš‘ó| Zvn‡j Kxfv‡e Zviv e‡j, Av‡Mi w`‡bi cvw`ªi `vwqZ¡ AvR Zv‡`i? Av‡M gvbyl Kb‡dkb KiZ cvw`ª †gŠjvbvi Kv‡Q, GLb Kb‡dkb Ki‡Q wUwf wgwWqvi Kv‡Q| wbðqB wKQz‡ZB †Kv‡bv cwieZ©b Avm‡e bv| KviY, GB cwieZ©bnxbZvi †cQ‡b i‡q‡Q e¨emv| e¨emvB wgwWqv gvwjK‡`i D‡Ïk¨; gybvdvB Zv‡`i GKgvÎ j¶¨|

 

†jLK : mnKvix m¤úv`K, GB mgq


credit
credit shaptahikkagoj
cÖavb m¤úv`K: bvCgyj Bmjvg Lvb, fvicÖvß m¤úv`K: ReŸvi †nv‡mb
evZ©v I evwYR¨ wefvM: 65 gqgbwmsn †jb, evsjv‡gvUi, XvKv 1000
†dvb: 9666580, weÁvcb wefvM: 01914711508, 01914711508
B-†gBj:
[email protected],[email protected]

I‡qemvBU:
www.shaptahikkagoj.com

QvcvLvbv: KvMR †cÖm, 22/G Kzwbcvov, †ZRMuvI wkí GjvKv, XvKv 1208
cÖKvkbvjq: 53 †m›Uªvj †ivW, avbgwÛ, XvKv|
close